Estatuts

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, ÀMBITS, FINALITATS I DOMICILI

Article 1r.
Es constitueix a Sant Vicenç de Montalt, Maresme, província de Barcelona, l’Associació de Famílies d’Alumnes de I’Institut de “Sant Vicenç de Montalt” de Sant Vicenç de Montalt.
Es regeix per aquests Estatuts, per la Llei Orqánica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a I’educació.
El Decret 202/1987 de 19 de maig del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació i subsidiàriarnent per la Llei 7/1997 de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), i la Llei Orgànica 1/2202 de 22 de rnarc reguladora del dret d’associació (BOE nO. 73 de 26 marc) i qualsevol altre legislació que hi sigui aplicable.

Article 2n.
L’Associació tindrá personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.

Article 3er.
L’àmbit d’acció serà el de Sant Vícenç de Montalt i voltants atesa la procedència de I’alumnat. La junta directiva de l’Associació podrá estendre’l a d’altres localitats per col-laborar o participar en activitats d’Associacions afins.

Article 4t.
Les finalitats de l’Associació són:
a) Facilitar el contacte entre els pares dels alumnes i lIurs tutors, amb el Director i els Professors del centre.
b) Estimular la creació d’institucions, serveis i activitats complernentàries del centre, perquè les possibilitats dels alumnes puguin quedar enfocades, segons la capacitat i les aptituds de cadascun, d’acord amb una orientació professional encertada i aprofitant al rmàxim els ajuts que la societat i l’Estat els ofereixen.
c) Ajudar l’Institut en la seva especial i concreta funció educadora, col.laborant dintre de les possibilitats de l’Associació, perqué disposi dels mitjans que li calen per desenvolupar-se.
d) Canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares o dels alumnes, per una eficàcia i servei del Centre més gran, en col.laboració amb la Direcció i el Quadre Docent.
e) Coordinar amb el Centre Escolar, per completar en el si de la família la tasca educadora del Centre Docent, i contribuir en la formació integral de I’alumne i viceversa.
f) Crear les vies de diàleg i participació en la gestió de l’Institut, de I’administració i de les seves activitats docents.
g) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars del Centre.
h) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant del vessant cultural com de I’específic de responsabilització en I’educació familiar
i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats físicoesportives si s’escau.

Article 5è.
El domicili de l’Associació és: Camí del Padró, 60-66 de Sant Vicenç de Montalt. Codi postal 08394.

Article 6è.
Cap associat ni cap directiu podrá utilitzar l’Associació amb finalitats polítiques.
CAPÍTOL II. – SOCIS. DRETS I DEURES

Article 7è.
Seran socis de l’Associació el pare i/o la mare de I’alumne o alumnes o, quan se n’estigui mancat, qui en tingui la patria potestat.

Article 8è.
Hom es donara de baixa de I’Associació per algun dels motius següents:
1r. Renúncia voluntaria comunicada per escrit, raonant-hi els motius
2n. Pèrdua de la condició de pares d’alumnes o de la patria potestat.
3r. Per no pagar la quota establerta.
4t. Quan I’associat intenti de qualsevol manera utilitzar l’Associació o la seva condició de soci amb fins que no siguin els consignats en I’article 4t. o per incompliment del 6è.
Quan la baixa obeeixi als motius 3 i 4 serà perceptiu obrir un expedient, en el que el soci haurá de ser escoltat, i que I’acord de baixa sigui adoptat per l’Assemblea General Extraordinària a proposta de la Junta Directiva.

Article 9è.
Drets dels Associats:
1r. Tenir veu i vot en les Assemblees Generals i intervenir en els debats
2n. Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva
3r. Exposar per escrit a la Junta Directiva queixes i suggeriments quant a l’Associació i les seves activitats.
4t. Demanar informació sobre la marxa de l’Associació.
5è. Aconseguir del President i els òrgans de Govern ajut en defensa dels interessos dels alumnes i pares d’alumnes del centre en tot allò que sigui per complir més bé els objectius de l’Associació
6è. Participar en tots els actes que organitzi l’Associació.
7è. Posseir un exemplar dels estatuts i ser informats dels acords presos pels òrgans de Govern.

Article 10è .
Deures dels associats
1r. Pagar la quota familiar que marqui l’Assemblea General en concepte de socis i independentment del nombre de fills que estudïin al Centre.
2n. Pagar les quotes o despeses que I’Assemblea General acordi pels serveis que rebi, cada alumne, de l’Associació, o de les quantitats que l’Associació administri amb la mateixa finalitat.
3r. Complir els acords adoptats per I’associació a través deis òrgans de govern
4t. Col·laborar pel prestigi de l’Associació i complir-ne els fins el millor possible.

Article 11è.
Procediment del Règim disciplinari
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lIeus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a I’expulsió de l’Associació, segons el que estableix el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denuncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita I’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser motivada, I’adopta aquest òrgan de govern.
Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·lícitar que s’hi pronuncïi l’Assemblea General, que confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.
CAPÍTOL III.- ÒRGANS DE GOVERN

Article 12è.
Es regirà pel sistema d’autogovern i pel principi de representació a través dels següents òrgans:
1. Assemblea General
2. Junta Directiva

Article 13è.
Els Òrgans de Govern de l’Associació es consideraran constituits sia quin sia el nombre d’assistents i perquè els acords tinguin validesa n’hi haurà prou amb la majoria, sempre que els Òrgans hagin estat convocats reglamentariament. El vot del President podrà resoldre els empats que hi pugui haver. La convocatòria s’ha de fer, com a mínim, sis dies abans de l’Assemblea General.

Article 14è.
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i sera constituït per tots els membres d’aquella. Es reunirá almenys un cop I’any amb carácter ordinari, i amb caràcter extraordinari tantes vegades com ho acordi la Junta Directiva o ho demani el 10% dels associats. Cosa que hauran de fer a través d’un escrit al President, degudament autoritzat amb les firmes corresponents, i on s’exposi de manera raonada el motiu de la convocatòria.
Els càrrecs de President i Secretari de l’Assemblea General recauran en els socis que ocupin aquests càrrecs en la Junta Directiva.

Article 15è.
L’Assemblea General la convocarà la Junta Directiva, i en el seu nom el President, amb I’antelació prevista a I’article 12è. mitjançant un avís als socis i publicant la convocatòria en un mitjà, que a parer de la Junta Directiva, garanteixi que se’n tingui coneixement ; hi haurà de constar l’Ordre del dia.

Article 16è.
Les funcions de l’Assemblea General Ordinària són:
1. Examinar i aprovar, si s’escau, la Memoria anual de la Junta Directiva que inclourá una exposició de totes les gestions portades a terme quant als diversos òrgans i autoritats i els resultats, així com també de les activitats de l’Associació.
2. Aprovar el pressupost anual de despeses i ingressos de I’any vinent i les quotes ordinaria i extraordinària que proposi la Junta Directiva, així com I’estat de comptes de I’any anterior.
3. Adoptar aquelles resolucions que per la seva importància Ii sotmeti la Junta Directiva.
4. Designar censors de comptes de I’exercici anterior.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es lIegeix I’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans I’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició del socis i sòcies.
En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada membre de l’Associació. Els acords es prenen per majoria simple de vots. El vot del President podrá resoldre els empats que hi pugui haver.
Les funcions de l’Assemblea General Extraordinària són:
1. Elegir la Junta Directiva. Quan es tracti de vacants que s’han produït abans d’acabar el període de mandat de la Junta, els elegits ho seran només el temps que quedi fins el proper nomenament.
2. La modificació d’Estatuts.
3. Aprovar, si pertoca, els reglaments de Règim Interior per un desenvolupament millor del que es preveu en aquests Estatuts, sense que puguin contravenir el que s’hi disposa.

Article 17è.
La Junta Directiva serà integrada pel President, Vice-president, Secretari, Tresorer i els vocals.
Si la Junta Directiva Ii ho demana, podrà assistir-hi el Director del Centre o un professor que el representi amb caràcter assessor, amb veu però sense vot.

Article 18è.
El període de mandat de la Junta Directiva serà de quatre anys, amb renovació per meitat cada dos i els membres poden ser reelegits només per un període. La primera renovació de les meitats corresponents es farà a base dels membres més joves, i les renovacions tenint en compte el compliment del període de quatre anys de permanència en la Junta Directiva.

Article 19è.
En el moment de fer I’elecció de la Junta Directiva hi haurá un tauler o una pissarra per apuntar-hi el nom dels socis candidats. El qui vulgui podrà exposat breument la seva candidatura. Cada soci escriurà en la seva papereta tants noms com càrrecs hi hagi per renovar.
Seran elegits aquells que aconsegueixin més vots. A la primera reunió de la Junta es repartiran els càrrecs d’acord amb lIurs afinitats, lIevat del President el qual, en cas que hagi quedat vacant, s’eligirà per votació secreta. La Ilista dels carrecs s’enviarà tant aviat com es pugui a la direcció de l’Institut, als associats i a les autoritats pertinents.

Article 20è.
Tots els càrrecs seran personals, honorífics i gratuïts. Si durant I’any hi hagués vacants en els càrrecs esmentats, la Junta Directiva triarà, entre els associats, la persona o persones que els hagin d’ocupar fins a la pròxima Assemblea General.
D’aquesta manera s’haurà de donar compte de I’acord a I’autoritat competent.

Article 21è.
La Junta Directiva es reunirà almenys un cop al mes o quan o disposi el President, bé per iniciativa pròpia o bé quan ho demani la tercera part, com a mínim, dels components.
L’assístència a les reunions de la Junta serà obligada, si no s’hi pot anar s’haurà de comunicar al President i no es podrà delegar el vot ni la representació. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. El vot del President podrà resoldre els empats que hi pugui haver.

Article 22è.
Corresponent a la Junta Directiva.
1r. Convocar i fixar la data de l’Assemblea General.
2n. Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General.
3r. Redactar els pressupostos i balances.
4t. Regular el reqlm económíc de l’Associació i I’organització administrativa.
5è. Designar les comissions de treball que calguin per desenvolupar més bé les activitats de l’Associació i coordinar-ne la feina.
6è. Admetre, suspendre i donar de baixa els membres de l’Associació de la manera prevista en aquests estatuts.
7è. Proposar a l’Assemblea les quotes ordinàries i extraordinaries que siguin precedents.
8è. Interpretar els Estatuts i Reglaments de règirn intern de l’Associació i vetllar perquè es compleixin.
9è. Exercir totes aquelles funcions que siguin expressament assignades a l’Assemblea General.
CAPÍTOL IV.- FUNCIONS DELS CÀRRECS DIRECTIUS

Article 23è.
Funcions del President:
1. Ocupar la representació de l’Associació davant de tota mena d’Autoritats, Tribunals, Organismes Públics i Privats i davant la Direcció del Centre.
2. Convocar l’Assemblea General i la Junta Directiva i presidir-ne les reunions.
3. Visar les actes de les sessions i vigilar I’execució dels acords presos.
4. Subscriure contractes a nom de l’Associació, atorgar poders a tercers, interposar reclamacions davant la via governativa i davant les jurisdiccions ordínàríes i les especials, acceptar donatius, lIegats i herències, exercitar accions i oposar excepcions.
5. Ordenar els pagaments que ha de fer l’Associació.

Article 24è.
Correspon al Vice-president:
1. Substituir el President en els casos d’absència, malaltia o motiu justificat.
2. Col·laborar en I’acció que exerceixi el President per poder-lo substituir en qualsevol circumstància sense que es produeixin solucions de continuïtat.
3. Actuar per delegació del President de la manera que la Junta Directiva acordi o el President indiqui.

Article 25è.
Correspon al Secretari.
1. Custodiar els Ilibres, documents i segells de l’Associació excepte els de comptabilitat.
2. Portar al dia el Registre de Socis a anotar les Altes i Baixes que hi hagi.
3. Redactar les Actes de les Assembles Generals i les Juntes Directives, donar-ne fe, i firmar- les amb el President.
4. Lliurar certificacions amb referència als Ilibres i documents de l’Associació , amb el vist i plau del President.
5. Preparar, redactar i publicar, si pertoca, la memòria.
6. Portar la correspondencia de l’Associació.
7. Informar, amb el vist i plau del President, les autoritats competents sobre els acords sobre els acords presos per l’Assemblea General.
8. Qualsevol altra funció no especificada que Ii encomani l’Assemblea General, la Junta Directiva o el President.

Article 26è.
Corres pon al Tresorer:
1. Redactar i custodiar les fons de l’Associació
2. Fer els cobraments i els pagaments que ordeni el president i anotar-los al llibres corresponents.
3. Tenir els comptes a disposició dels censors elegits anualment per l’Assemblea General.
CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC

Article 27è.
Patrimoni de l’ Associació.
1. En el moment de la seva fundació és de O€.
2. L’ Associació de Famílies d’Alumnes de I’INS Sant Vicenç de Montalt tindrá patrimoni propi i independent.

Article 28è.
Els recursos econòmics de l’Associació seran els següents:
1. Les quotes dels associats.
2. Els donatius, herències i lIegats que la Junta Directiva accepti, les subvencions que puguin concedir els Organismes de l’Estat, Corporacions Provincials i Locals, Entitats Públiques o Privades o persones individuals.
3. Els interessos que donin els Fons de l’Associació i els ingressos procedents del patrimoni que pugui posseir.
4. Altres ingressos, qualsevol, que s’arbitrin a través de les activitats a realitzar per l’Associació per tal d’aconseguir els seus objectius.
CAPÍTOL VI.- REGLAMENT DE REGIM INTERIOR

Article 29è.
1. Tots els punts per els quals no hi hagi res previst de forma expressa en aquests Estatuts, poden ser establerts, a proposta de la Junta Directiva, per l’Assemblea General en el Reglament de Regim Interior.
2. El Reglament de Regim Interior no pot contenir cap estipulació que estigui en contradicció amb els Estatuts.
CAPÍTOL VII.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 30è.
La durada de l’Associació s’estableix per temps indefinible i només es podrá dissoldre en els casos següents:
1. Per resolució de l’Autoritat competent.
2. Perqué el Centre Docent plega I’activitat en materia d’ensenyament.
3. Per acord de l’Assemblea General. No podrá, pero, acordar la dissolució si hi ha un mínim d’un quint dels socis que estiguin disposats a continuar la vida de l’Associació i es comprometin formalment a assumir de manera solidaria les obligacions de l’Associació.
4. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

Article 31è.
En cas de dissolució, actuarà com a Comissió Liquidadora I’última Junta Directiva en exercici o els individus de l’Associació que es designin amb aquesta finalitat. La Comissió alienara els béns socials i amb el que en surti saldarà les càrregues de l’Associació, i si encara en sobra ho destinarà a favor d’entitats publiques o privades sense ànirn de lucre i amb finalitats similars a I’associació.
Aquests estatuts són els aprovats a l’Assemblea General del dia 04 d’octubre de 2012.

CLÀUSULA DEROGATIVA
Els presents Estatuts deroguen qualsevol altres anteriors

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s